Επιβλέπων Μηχανικός – Καρδίτσα

Επιβλέπων Μηχανικός - Καρδίτσα

 • Αναρτήθηκε στις:10 Ιανουαρίου 2020
 • Προβολές 45

Επιβλέπων Mηχανικός Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου – Ε65

(Έδρα ΘέσηςΣοφάδες Καρδίτσας)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα παρέχει υποστήριξη και επίβλεψη σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο, συντονίζοντας τις αντίστοιχες ομάδες και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της κυκλοφορίας & την συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση θα έχει έδρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή των Σοφάδων (Καρδίτσα).

Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Εποπτεύει τις ομάδες περιπόλων και επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης κυκλοφορίας  και συντήρησης στο πεδίο.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και την καθοδήγηση της διοίκησης του τμήματος.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις εργασίες χειμερινής συντήρησης που αφορούν την υποδομή του αυτοκινητοδρόμου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Εποπτεύει τις επεμβάσεις συντήρησης και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των υπεργολάβων συντήρησης στο πεδίο, παρακολουθώντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.
 • Κατευθύνει τις ενέργειες και τις επεμβάσεις ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ομάδων επέμβασης του αυτοκινητοδρόμου.
 • Πραγματοποιεί επιθεωρήσεις διαχείρισης κυκλοφορίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας και συντάσσει σχετικές αναφορές των εκτιμήσεων φθορών στον αυτοκινητόδρομο.
 • Εποπτεύει και παρακολουθεί τους χώρους αποθήκευσης του εξοπλισμού συντήρησης (οχήματα, εργαλεία, μηχανήματα, κλπ) εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.
 • Δημιουργεί αναφορές προόδου των ενεργειών συντήρησης για τον τομέα του, παρέχοντας στοιχεία στη Διοίκηση του τμήματος, αναφορικά με το σύνολο των παρεμβάσεων συντήρησης και τα θέματα οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο.
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγεία & Ασφάλειας και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την προστασία και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας και του εργασιακού κλίματος του τμήματος.
 • Σχεδιάζει και παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων εργασίας και των πλάνων αδειών του προσωπικού, με σκοπό την αποτελεσματική κατανομή των βαρδιών και την ομαλή λειτουργία του τομέα του.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής), εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των ενεργειών λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακό στην ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 8 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε:
 • Δημόσια Έργα ή Κατασκευή Οδικών Δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο
 • Εργασίες Χειμερινής Συντήρησης
 • Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίο
 • Διαχείριση Υπεργολάβων
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία Αναφορών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS Project 

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ΕΜ-0819 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή στο fax 210 3447499.